Canvi titularitat vehicle

A Gestoria Guasch i Associats (gestoria de cotxes i motos a Barcelona) tramitem el canvi de nom del seu vehicle de forma telemàtica i en una sola visita.

Canvi de nom vehicle Barcelona

Documentació original necessària:

– Fitxa tècnica del vehicle (no importa si la ITV està caducada).

– Permís de circulació.

– NIF/NIE del venedor en vigor.

– NIF/NIE del comprador en vigor.

– Contracte (o Factura si ven una empresa).

– Mandat del venedor (els facilita la gestoria).

– Mandat del comprador (els facilita la gestoria).

Si el comprador o venedor és una empresa:

– Poders de l’empresa.

– CIF de l’empresa.

– NIF del representant, apoderat o gerent.

Notes:

  • Liquidem de forma telemàtica l’Impost de Transmissions Patrimonials. Si el vehicle té menys de 10 anys i/o el comprador no està empadronat a Catalunya, hauran de pagar l’Impost de Transmissions Patrimonials que dependrà de les dades tècniques del propi vehicle i de la Comunitat Autònoma on es registri el vehicle.
  • Es requereix que l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica (Impost municipal sobre Vehicles) de l’exercici 2020 estigui pagat.
  • A més, en la nostra gestoria de cotxes i motos a Barcelona podem comprovar al moment si el vehicle està lliure de càrregues, sol·licitant un informe telemàtic a Trànsit.

Situacions particulars:

  • Reserva de domini: és necessària la carta original de cancel·lació de la financera conformi s’ha cancel·lat el préstec.
  • Si el venedor és una empresa: El contracte de compravenda serà substituït per una factura subjecta a IVA indicant la matrícula del vehicle. Quan el transmitente sigui persona física professional i s’aporti factura, haurà d’adjuntar l’últim rebut d’autònom o el document telemàtic acreditatiu corresponent. No paga ITP ja que està subjecte a IVA.
  • Adjudicació per separació o divorci: S’ha d’aportar sentència o conveni regulador. No paga ITP.
  • Transmissió per defunció: Escriptura d’acceptació i adjudicació d’herència original, en la qual consti el vehicle i la liquidació de l’impost de successions. No paga ITP.