Ajornament pagament impost CO2

Us informem que s’ha publicat el Decret llei 14/2020, de 28 d’abril, pel qual s’adopten mesures en relació amb el Sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya, en l’àmbit tributari i social, per pal·liar els efectes de la pandèmia generada per la COVID-19 i d’adopció d’altres mesures urgents amb el mateix objectiu.

Aquest Decret llei modifica la Llei 16/2017, de l’1 d’agost, del canvi climàtic, i la Llei 9/2019, del 23 de desembre, de modificació de la Llei 16/2017, del canvi climàtic, pel que fa a l’impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica.

Entre les mesures aprovades destaca l’ajornament del període de pagament de l’impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica i l’establiment d’un nou calendari de publicació del padró provisional i definitiu de l’impost.

El Govern considera que els efectes de la crisi de la Covid-19 fan necessari, d’una banda, ajornar la publicació dels padrons provisionals i definitius d’aquest tribut, amb la informació de l’import que haurà de liquidar cada contribuent corresponent als exercicis meritats el 2019 i el 2020; i, de l’altra, ajornar els terminis de recaptació i liquidació de l’impost previstos per a aquests dos anys. 

Així, d’acord amb el nou calendari, el padró provisional que s’havia de publicar aquest proper mes de maig, corresponent a l’exercici ja meritat del 2019 i que afecta turismes i furgonetes, s’exposarà de l’1 al 15 de novembre del 2020; i el padró definitiu s’exposarà de l’1 al 15 de març del 2021, ambdós a la seu electrònica de l’Agència Tributària de Catalunya. 

Pel que fa a l’exercici 2020 (que es merita el 31 de desembre d’enguany), que ja inclourà les motocicletes, els terminis es fixen de l’1 al 15 d’octubre del 2021 per al padró provisional, i de l’1 al 15 de febrer del 2022 per al definitiu. 

Consegüentment, aquestes modificacions de les dates de publicació dels padrons comportaran també canvis en el període de liquidació i recaptació de l’impost. En aquest sentit, les quantitats meritades en data 31 de desembre del 2019, que, en el cas de turismes i furgonetes, s’havien d’abonar a partir de l’1 de novembre d’aquest any, es liquidaran un cop notificat el padró definitiu, a partir del mes de maig del 2021. 

Quant a l’exercici 2020, que meritarà en data 31 de desembre d’enguany, en què ja s’inclouen les motocicletes, el termini d’ingrés en període voluntari es fixa de l’1 al 20 d’abril del 2022.

Posted in Sin categoría
Made at illadelsbous.com